Mikä on yksi suurimmista haasteista, kun yritykset ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen? (2023)

Sellaisten ratkaisujen löytäminen, jotka minimoivat organisaation kielteiset ympäristövaikutukset heikentämättä tuottavuutta tai tuotteiden laatua, on suuri este ympäristötietoisille yrityksille. Ei riitä, että yritykset löytävät niille toimivia ja budjettinsa rajoissa olevia ratkaisuja. heillä on myös oltava keinot toteuttaa nämä ideat. Heidän pitäisi myös pystyä arvioimaan näiden strategioiden onnistumista ja muuttumaan sen mukaisesti.

Sisällysluettelo

Yritysten suurimmat kestävän kehityksen haasteet

Kestävän kehityksen sisällyttäminen yrityksen strategiaan on keskeinen haaste monille yrityksille. Monet yritykset pyrkivät olemaan ympäristöystävällisempiä. He näkevät ympäristötietoisuuden arvon ja haluavat harjoittaa vihreämpää liiketoimintaa.

Yritykset vihertää liiketoimintaa kohtaavat usein yrityksen omistajan vastustusta. Heillä on vakavia pitkän aikavälin kestävyyden ongelmia. Puhutaanpa siitä, mikä on yksi suurimmista haasteista, kun yritykset ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen.

Hallituksen toimet ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutos on suurin uhka tuleville sukupolville. Se on suuri ongelma, joka on ratkaistava nyt. Sillä on vaikutuksia talouteemme ja yhteiskuntaamme. Kukaan ei yritä tarpeeksi vakavasti löytää ratkaisua tähän ongelmaan.

Me kaikki tunnemme sen seuraukset, ja ne pahenevat päivä päivältä. Siksi meidän on ryhdyttävä toimiin ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi.

Julkinen politiikka voi olla olennainen osa tätä pyrkimystä. Se on hyödyllistä laadittaessa suunnitelmia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ympäristönsuojelun edistämiseksi.

Seurauksena oleva yhteiskunnallinen mullistus voi olla liian suuri jopa edistyneimpien maiden kestettäväksi.

Köyhyys ja nuorisotyöttömyys

Nousevat ja kehitysmaat (markkinat) kamppailevat edelleen korkean nuorisotyöttömyyden ja köyhyyden kanssa. Luonnonvarojen kestävä käyttö on välttämätöntä köyhyyden poistamiseksi.

Ruoan tuotannon kasvu on verrannollinen nopeuteen, jolla tuotantokäytäntöjä ja kulutustottumuksia voidaan parantaa.

  • Maan huononeminen
  • Kasvihuonekaasupäästöt
  • Biologisen monimuotoisuuden väheneminen

Kestävä kehitys, yhteistyö ja tulevaisuus

Maapallon ympäristöongelmat pahenevat. Tarve yhteisille ponnisteluillemme kestävän kehityksen ylläpitämiseksi kasvaa. Meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että olemme kaikki yhteydessä toisiinsa maailmanlaajuisesti. Asiat, joita teemme, vaikuttavat toisiimme.

On olemassa toimenpiteitä, joita voimme tehdä vähentääksemme negatiivisia vaikutuksiamme planeetallemme. Tulevien sukupolvien vuoksi voimme säästää luonnonvaroja ja suojella ympäristöä. Taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ​​voimme vaikuttaa. Siinä määrin, että teemme yhteistyötä ja teemme yhteisiä ponnisteluja.

Yksilötyöllä ei ole merkitystä kestävyyden kannalta. Meidän on yhdistettävä voimakas ryhmä, jotta tämä tapahtuu.

Sidosryhmien osallistuminen on välttämätöntä useimpien kestävän kehityksen ongelmien ratkaisemiseksi, jotka vaativat järjestelmällistä muutosta. Kestävyysongelmien ratkaisemiseksi yritysten on kommunikoitava niiden kanssa, jotka voivat tehdä päätöksiä, kilpailijoidensa ja niiden kanssa, joihin vaikutus vaikuttaa.

Toimitusketjun näkyvyys ja seuranta

Ilman toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä on mahdotonta rakentaa kestävää liiketoimintaa. Tämä on edelleen tärkeä kysymys pitkän aikavälin kestävyyden kannalta.

Yrityksen tulee tarjota kattava katsaus koko prosessiin alkaen resurssien hankinnasta ja päättyen lopulliseen myyntiin. Vasta sen jälkeen, kun olet huolellisesti suunnitellut, mitä on tehtävä ja missä voidaan saavuttaa mitään seurausta. Avoimuus on avain asiakkaiden uskon palauttamiseen yrityksiin.

Luotettavan ja ajantasaisen tiedon puute on yksi suurimmista yrityksen pitkän aikavälin menestyksen esteistä. Nähdä kuinka se määrittelee ja takaa oikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden.

Energiavallankumous ja uusiutuvien energialähteiden väheneminen

Monissa osissa maailmaa ihmisiltä puuttuu perushyödykkeitä, kuten kaasu ja sähkö. Ne luottavat fossiilisiin polttoaineisiin sekä ruoanlaittoon että sähkön tarpeisiin.

Yritysten on tärkeää seurata sähkönkulutustaan. Siirtyminen puhtaampaan, kustannustehokkaampaan ja tehokkaampaan energiaparadigmaan on välttämätöntä kestävämpien yhteisöjen perustamiseksi.

Kiertotalouden periaatteet

Kiertotalous tulee olemaan tärkein yleinen kestävän kehityksen huolenaihe. On mahdollista, että tämä on paras tapa saavuttaa kestävyys etenkin monikansallisille yrityksille. Se on elintärkeää luonnonvarojen rajallisen saatavuuden vuoksi.

Kiertotalouden myötä roskat ovat jälleen hyödyllisiä tuotannossa. Meidän ei tarvitse jatkuvasti saastuttaa ympäristöä ja käyttää uusia resursseja. Pääsemme sinne suorittamalla silmukan tuotannon ja resurssien hävittämisen välillä.

Raaka-aineista riippuvaiset sektorit (mukaan lukien elintarvike-, juoma- ja vaateteollisuus) saattavat hyötyä tämän ajatuksen tutkimisesta.

Tällaiset yritykset ajattelevat materiaalinkulutuksessa pitkällä tähtäimellä. Ne auttavat ympäristöä vähentämällä jätettä ja saastumista.

Monimuotoisuus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus

Tulevaisuudessa useammat yritykset pyrkivät laajentamaan "monimuotoisuuden, tasapuolisuuden ja osallisuuden" (DEI) merkitystä työpaikoilla.

Sen sijaan yrityksen tulisi soveltaa DEI-konsepteja jokaiselle osastolle myynnistä suhdetoimintaan henkilöstöresursseihin.

Niiden tulisi myös suunnata menot uudelleen. Tämä lisää myyjien mahdollisuuksia toimitusketjuissaan.

Yhteisölle tiedottaminen

Ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen tehty työ ei heijastu niiden myyntiin. Yritysten on koulutettava itseään -

  • Arvioida
  • Luokitella
  • Kestävä tuote- ja palvelumarkkinointi

Sillä on positiivinen vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen ja se vähentää viherpesua.

Luonnolliset ja kestävät viljelykäytännöt

G7-maiden johtajat vaativat vuoden 2021 raportissaan tulevaisuutta, joka on sekä nettonolla että luontopositiivinen. Vihreässä taloudessa yrityksillä on vastuu ympäristövaikutusten minimoimisesta. Heillä on velvollisuus vahvistaa ja ylläpitää ekologisten verkostojen eheyttä.

Mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa yrityksille? Yritykset voivat käyttää monia erilaisia ​​lähestymistapoja vihreämmän filosofian toteuttamiseen. Keskitymme kahteen ensisijaiseen parannusalueeseen:

Rahan sijoittaminen ekosysteemien ennallistamiseen sekä arvoketjun sisällä että sen ulkopuolella. Usein tämä edellyttää ajattelua muutakin kuin "ei metsäkatoa".

Luodaan kestäviä elintarvikejärjestelmiä toteuttamalla uudistavan maatalouden käytäntöjä. joka estää maaperän eroosiota, suojelee luontoa ja sitoo hiiltä.

  • Yritykset voivat saavuttaa useita tavoitteita kerralla.
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • Uhanalaisten lajien suojelu
  • Ja koska näiden kahden kestävän kehityksen aloitteen ansiosta ekosysteemejä palautetaan.

Hallituksen politiikka

Yritysten on haastavaa saada valtion virkamiehiä kestävän kehityksen tavoitteeksi (Sustainable Development Goals). Siksi et näe tällaisia ​​politiikan indikaattoreita kaikkialla.

Nykyisen poliittisen ilmapiirin seurauksena monet niiden kestävyysponnisteluista on leikattu tai jäädytetty. Hallituksella on ratkaiseva rooli muutoksen aikaansaamisessa.

Hallituksen on laadittava yritysvastuun suuntaviivat. Jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan toteuttaa menestyksekkäästi, tarvitsemme tehokkaan sektorin koordinoinnin sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstrategioita.

Yhteenvetona

Kestävä kehitys ei ole ohimenevä muoti, vaan välttämätön strategia. Kaikki johtuu perinnöstä, jonka jätämme lapsillemme ja lastenlapsillemme.

Yritykset välittävät ympäristöstä päivittäisten valintojensa ja liiketoimintansa kautta. Globaalit ympäristöongelmat lisäävät painetta yrityksiin ryhtyä toimiin.

Siksi kestävä kehitys sisällytetään yhä enemmän monien yritysten tehtäviin. Painopiste on siirtynyt sen näkemisestä taakana positiivisemmin kasvumahdollisuutena.

Nykyinen ympäristön ja yhteiskunnan tila on suurelta osin seurausta ihmisen toiminnasta. Sekä nykyisten että tulevien sukupolvien on löydettävä tapoja käsitellä tilannetta ja mukautua sen mukaan.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 07/03/2023

Views: 5273

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.